Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Το ψήφισμα για την παραχώρηση προξενίας στον Αρισταγόρα


Η λίθινη στήλη που βρέθηκε στο χωριό Φοινίκι Λακωνίας αποτελεί και μόνιμο έκθεμα του Επιγραφικού Μουσείου. Πρόκειται για προξενικό ψήφισμα των ελληνιστικών χρόνων. Επιστέφεται με αέτωμα, που διακοσμείται με ανάγλυφους ρόδακες και ανθέμια. Το ψήφισμα εκδόθηκε από τους κατοίκους της λακωνικής πόλης Κοτύρτας, προς τιμήν του Σπαρτιάτη Αρισταγόρα. Με το ψήφισμα χορηγείται στον Αρισταγόρα και στους απογόνους του το αξίωμα του προξένου των Κοτυρτατών στη Σπάρτη, ο τιμητικός ρόλος του ευεργέτη και η δυνατότητα της ιδιοκτησίας και βοσκής στα εδάφη της Κοτύρτας. Του εξασφαλίζεται, επίσης, η ασυλία σε καιρό πολέμου ή ειρήνης, δηλαδή να μη μπορεί κανείς να υποδουλώσει τον ίδιο ή να κατάσχει τα υπάρχοντά του. Τέλος, του απονέμονται τιμές εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Η επιγραφή αποτελείται από 20 στίχους, που είναι χαραγμένοι με μεγαλύτερη επιμέλεια στο ανώτερο μέρος και πιο πρόχειρα στο κατώτερο.

ἐπειδὴ Ἀρισταγόρας Ἀγη<ἱ>ξένου [Λακε]-

δαιμόνιος εὔνους ὢν διατελεῖ τᾶι πό-

λει ἁμῶν ἐν παντὶ καιρῶι σπουδᾶς

οὐθὲν ἐλλείπων, ἔδοξε τῶι δάμωι

5

τῶν Κοτυρτατᾶν· Ἀρισταγόραν Ἀγη<ἱ>-

ξένου Λακεδαιμόνιον πρόξενον εἶ-

μεν καὶ εὐεργέταν τᾶς πόλεος vacat

τῶν Κοτυρτατᾶν αὐτὸν καὶ ἐγόνους·

ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι γᾶς καὶ οἰκίας ἔν-

10

κτησιν καὶ ἐπινομίαν καὶ ἀσυλίαν καὶ

πολέμου καὶ εἰράνας καὶ τὰ λοιπὰ

τίμια, ὅσα καὶ τοῖς λοιποῖς προξένοι[ς]

τᾶς πόλεος ὑπάρχει· καλέσαι δὲ αὐ-

τὸν καὶ ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑστίαν καὶ δό-

15

μεν αὐτοῖ τοὺς ἐφόρους ξένια τὰ μέ-

γιστα ἐκ τῶν νόμων· τὰν δὲ προξενί-

αν ταύταν ἀναγραψάντω οἱ ἔφοροι

οἱ ἐν τῶι μετὰ Βιάδαν ἐνιαυτῶι εἰς στά-

λαν λιθίναν καὶ ἀναθέντω εἰς τὸ ἱερὸν

20

τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ὑπερτελεάτα.


Πηγή: Υπουργείο πολιτισμού
Υλικό: Ερυθρό Μάρμαρο Ταινάρου